IPA program Evropske unije za Crnu Goru

Referentni broj projekta: EuropeAid/135477/C/SER/ME

Informacioni sistem životne sredine (EIS) koji je razvijen u okviru ovog projekta pruža podršku Agenciji za zaštitu životne sredine u njenoj misiji da obezbijedi tačne, pouzdane i blagovremene informacije o životnoj sredini Evropskoj  mreži za informacije i posmatranje (EIONET), drugim međunarodnim organizacijama, donosiocima odluka i javnosti.

EIS omogućava crnogorskoj mreži pružaoca informacija o životnoj sredini da podnesu svoje podatke Agenciji elektronskim putem preko web-servis interfejsa. Ovim se smanjuje potreba Agencije da se obrađuju podaci koji se predaju na papiru i omogućava osoblju da se više fokusira  na aktivnosti koje doprinose boljem stručnom učinku.

Kao rezultat, imamo poboljšan kvalitet, dostupnost i pristupačnost informacija o životnoj sredini.

EIS ima dvojni fokus; kao prvo, da pruži podršku izvještavanju  kada su u pitanju informacije koje se zahtijevaju u prioritetnim setovima podataka u skladu sa EIONET-om  zagađenost vazduha, kvalitet vazduha, promjene klime, biodiverzitet, vode i otpad.  A kao drugo, fokusira se na obradu nacionalnih indikatora (NI) za životnu sredinu u Agenciji, koji pokrivaju gore navedene EIONET oblasti, uz još zemljište, ribarstvo i poljoprivredu, a takođe i sektorske pritiske na životnu sredinu kao što je energetika (Slika 1), turizam i saobraćaj.

Ugrađeni tokovi rada u EIS sistemu pospješuju korisnike da vrše predaju, odobravanje i prihvatanje podataka o životnoj sredini.  Pored toga, nacionalni indikatori sa GIS komponentom mogu se prikazati na mapi (Slika 2).

Korisničke grupe

Korisnici Informacionog sistema životne sredine (EIS) su kako slijedi:-

  • Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore;
  • Šira baza korisnika u Ministarstvu održivog razvoja i turizma;
  • Agencije i institucije koje prikupljaju podatke o životnoj sredini;
  • Ministarstva i institucije kojima je potreban pristup validiranim podacima o životnoj sredini;
  • Privatne ili javne organizacije koje su u obavezi, u skladu sa crnogorskim zakonima, da vrše predaju podataka o životnoj sredini;
  • Šira javnost: građani, poslovni milje, akademije, mediji i NVO sektor.

Projekat je implementirao Teched savjetodavne usluge d.o.o.

Projekat  je finansirala Evropska unija

URL

EIS-u se može pristupiti preko: https://eis.epa.gov.me