OBAVJEŠTAVAMO zainteresovanu javnost U skladu sa članom 3 Konvencije o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu–Espoo, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije obavjestilo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore da se u Republici Srbiji planira realizacija projekta koji se odnosi na izgradnju hidroenergetskih objekata Brodarevo 1 i Brodarevo 2 na rijeci Lim, na stacionažama 101+887 i 87+355 riječnog toka.

U skladu sa dostavljenom notifikacijom o planiranim aktivnostima, Agencija za zaštitu životne srdine čini javno dostupnom dokumentaciju, koja se može preuzeti sa sljedećeg linka:
http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-davanje-saglasnosti-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-izradnje-he-brodarevo-1-i-he-brodarevo-2/?lang=lat