Vlada Crne Gore je 10. oktobra 2014. godine potpisala Ugovor o zajmu sa Svjetskom Bankom za projekat “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje – IWMCP”, koji je postao efektivan 17. novembra 2014. godine. Kredit je namijenjen sanaciji 4 lokacije na kojima se nalazi industrijski opasan otpad: Kombinat Aluminijuma Podgorica, Brodogradilište Bijela, Termoelektrana Pljevlja i Flotaciono jalovište Gradac Pljevlja.Vrijednost kredita je 50 milona EUR.

Projekat se realizuje preko Ministarstva održivog razvoja i turizma i Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kao implementacione jedinice (PMU).

Kako bi se kvalitetnije upravljalo projektom, formiran je Upravni odbor projekta, rješenjem broj 101-1294/1 Ministarstva održivog razvoja i turizma. Upravni odbor čine predstavnici na nivo pomoćnika ministara iz  Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva ekonomije, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstva finansija, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kao i predstavnik nevladinog sektora, kako je i definisano Ugovorom o zajmu i pratećim dokumunetima.

Cilj IWMCP Projekta je smanjenje kontaminacije prirodnih resursa i rizika po javno zdravlje zbog izlaganja građana kontaminaciji, koji će se postići kroz:

1)  Izradu i implementaciju programa za sanaciju odabranih naslijeđenih deponija industrijskog  otpada.

2)  Kroz podršku institucijama i industrijama u usklađivanju propisa koji se odnose na upravljanje otpadom sa regulativom EU.

Projekat se sastoji iz tri komponente:

  1. Sanacije odabranih naslijeđenih lokacija industrijskog otpada;
  2. Budućeg upravljanja industrijskim otpadom i
  3. Upravljanja projektom.

Prva komponenta podržava investiciju sanacije četiri odabrane prioritetne lokacije:

  1. Deponiju grita i  kontaminiranog zemljišta na lokaciji Jadranskog Brodogradilišta „Bijela“;
  2. Flotaciono jalovište Gradac, Pljevlja;
  3. Deponiju pepela i šljake „Maljevac“, Pljevlja i
  4. Deponiju čvrstog otpada i bazene crvenog mullja (KAP).

Druga komponenta (upravljanje otpadom) odnosi se na pružanje podrške u djelatnostima povezanim sa projektnim lokacijama za upravljanje budućim industrijskim opasnim otpadom na način usklađen sa nacionalnim zakonodavstvom i standardima Evropske unije.

Treća komponenta odnosi se na upravljanje projektom (šematski prikaz na slici ispod). Obaveze i odgovornost za implementaciju su u nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine koja se nalazi u okviru Ministarstva održivog razvoja i turizma, i TSU (jedinica za podršku projektima) koja postoji u okviru Ministarstva finansija. Agencija za zaštitu životne sredine je određena kao implementaciona jedinica u okviru koje i formirana jedinica za upravljanje projektom (PMU).

Zadatak PMU je da obezbijedi valjano tehničko i administrativno upravljanje projektom, dok je zadatak TSU sprovođenje svih aktivnosti u odnosu na nabavke i finansije. PMU je glavna kontakt jedinica na projektu, a istovremeno je i kontakt za upravni odbor i tehničku radnu grupu (koja još uvijek nije formirana). Upravni odbor nadgleda implementaciju IWMCP Projekta, a tehnička radna grupa obezbjeđuje preporuke o tehničkim aspektima projekta. Svakodnevne administrativne aktivnosti su u nadležnosti PMU.