OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Petr Orlik iz Ruske Federacije podnio zahtjev (br. 02-UPI-156/1 od 17.02.2014. godine) za odlučivanje o potrebi sprovođenja glavne ocjene prihvatljivosti za vršenje rekonstrukcije objekta restorana koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 1575/3 KO Đuraševići u zaštićenom području rezervata ,,Solilaʼʼ, Opština Tivat, u zahvatu studije lokacije Dio Sektora 27 i Sektora 28, u zoni morskog dobra.