U organizaciji Arhus centara Podgorica i Nikšić, organizacionih jedinica Agencije za zaštitu životne sredine i Ekološkog pokreta „Ozon”, dana 23. januara 2014. godine održana je javna rasprava povodom Predloga drugog nacionalnog izvještaja o sprovođenju Arhuske konvencije u Crnoj Gori.

Na javnoj raspravi su govorili:

– Gdin Valdemar Figaj, zamjenik šefa Misije OEBS-a u Crnoj Gori;
– Gđa Ivana Vojinović, generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu i klimatske promjene;
– Gdin Ervin Spahić, direktor Agencije za zaštitu životne sredine

Tokom uvodne riječi direktor Agencije za zaštitu životne sredine istakao je sljedeće:

„ Kada je u pitanju broj zahtjeva za pristup informacijama o životnoj sredini važno je istaći da se iz godine u godinu bilježi konstantan rast. Organi javne uprave su sve više otvoreni prema građanima, na šta ih obavezuju odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama, koje propisuju da se informacije o ugrožavanju životne sredine ne mogu ograničiti i da postoji preovlađujući javni interes objelodanjivanja ovih informacija. Zakon potvrđuje Ustavom garantovano pravo na blagovremeno i potpuno obavještavanje o stanju životne sredine, na mogućnost uticaja prilikom odlučivanja o pitanjima od značaja za životnu sredinu i na pravnu zaštitu ovih prava ”.

I pored značajnog napretka, jedna od najznačajnih prepreka u sprovođenju Arhuske konvencije je nedostatak jedinstvenog informacionog sistema na nacionalnom nivou, koji će unaprijediti proces izvještavanja o stanju životne sredine ka nacionalnim i međunarodnim institucijama i javnosti, i u velikoj mjeri unaprijediti i olakšati donošenje odluka koje se tiču upravljanja životnom sredinom.
Takođe, na osnovu Izvještaja, može se zaključiti da je država Crna Gora postigla određen napredak u sprovođenju prvog i drugog stuba Konvencije, dok, kada je riječ o trećem stubu koji se odnosi na pravo na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine neophodno je uložiti dodatne napore u smislu rješavanja problema u sprovođenju efikasne kaznene politike u oblasti životne sredine.

„ Pred nama su velike obaveze u unaprjeđenju sprovođenja Arhuske konvencije. Crna Gora nema Strategiju za primjenu Arhuske konvencije, potrebno je izraditi nove Priručnike za praktičnu primjenu Arhuske konvencije, namijenjene za građane, službenike organa javne vlasti i medije, obrazovati Savjet Arhus centara Crne Gore koji će u svom sastavu okupiti predstavnike stručne i naučne javnosti, ” naveo je g-din Spahić.

Vodeći se Arhuskom konvencijom, upravo Organizacija pomenute javne rasprave imala je za cilj da se zainteresovana javnost upozna bliže o sadržaju i zahtjevima Arhuske konvencije, dostupnosti informacija, učešću javnosti u odlučivanju i dostupnosti pravosuđa o pitanjima koje se tiču životne sredine, ulozi mreže Arhus centara Crne Gore i sl.
Takođe, tokom javne rasprave zainteresovana javnost je bila u prilici da iznese komentare, primjedbe i sugestije na Predlog drugog nacionalnog izvještaja o sprovođenju Arhuske konvencije u Crnoj Gori

Svi predlozi i informacije biće poslati Ministarstvu održivog razvoja i turizma koje je izradilo Predlog drugog nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije.

Partnerskim odnosom između Agencije za zaštitu životne sredine i Ekološkog pokreta „Ozon“ uspostavljena je mreža Arhus centara Crne Gore, koja predstavlja jedinstven model funkcionisanja Arhus centara u regionu i šire.

Zahvaljujući snažnoj podršci Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Arhus centri su izradili web portal arhuscentri.me, koji je u potpunosti posvećen Arhuskoj konvenciji. Putem web portala distribuiraju se informacije o životnoj sredini, objavljuju javni pozivi NVO za učešće u radnim grupama, obavještenja o javnim raspravama i sve ostale informacije od značaja za zaštitu životne sredine.