OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da će se u cilju prekograničnih konsultacija definisanih ESPOO konvencijom, dana 12.02.2013.godine sa početkom u 12 časova, u prostorijama Opštine Plužine održati javna rasprava o Studiji procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hidroelektrana „Buk Bijela” i “Foča” na rijeci Drini, naručioca MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ – MP a.d. Trebinje, Republika Srpska.