Loading...
Odjeljenje za upravljanje hemikalijama 2018-05-23T12:16:05+00:00

Odjeljenje za upravljanje hemikalijama vrši poslove koji se odnose na:

 • klasifikaciju, pakovanje i označavanje hemikalija;
 • izdavanje odobrenja za korišćenje alternativnog hemijskog naziva;
 • procjenu bezbijednosti hemikalija;
 • vođenje Registra hemikalija;
 • vođenje Liste supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost;
 • stručnu procjenu podataka sadržanih u dosijeu za supstancu;
 • utvrđivanje mjera za smanjenje rizika i rok za izvršenje naloženih mjera;
 • promjene podataka u Registru hemikalija;
 • vođenje evidencije o hemikalijama;
 • izdavanje dozvola iz oblasti hemikalija;
 • izdavanje dozvola za obavljanje slobodnog prometa opasnih hemikalija;
 • vođenje evidencije o opasnim hemikalijama; vođenje postupka prethodnog obavještavanja (PIC postupka);
 • vođenje evidencije o dozvoljenim i nedozvoljenim površinski aktivnim supstancama;
 • procjenu ispunjenosti uslova i izdavanje DLP sertifikata, određivanje mjera i ograničenje u upravljanju hemikalijama;
 • izdavanje dozvole za stavljanje u promet i upotrebu biocidnog proizvoda;
 • upis u Privremenu listu biocidnih proizvoda;
 • vođenje Privremene liste biocidnih proizvoda;
 • procjena tehničkog dosjea;
 • registar biocida;
 • promjena efikasnosti biocida;
 • klasifikaciju, pakovanje i označavanje biocida;
 • izradu Godišnjih izvještaja o količinama stavljenih u promet i upotrijebljenih hemikalija i biocida, kao i razmjenu podataka sa međunarodnim organizacijama i članicama EU.

Kontakt

Tatjana Mujiičić – Samostalni savjetnik I
tel: +382 20 446 507
e-mail: tatjana.mujicic@epa.org.me

Ilija Gojović – Samostalni savjetnik II
tel: +382 20 446 530
e-mail: ilija.gojovic@epa.org.me

Milica Nikolić – Samostalni savjetnik III
tel: +382 20 446 529
e-mail: milica.nikolic@epa.org.me

Help desk

HELP DESK – služba za pomoć koja pruža podršku proizvođačima, uvoznicima, daljim korisnicima i drugim zainteresovanim licima u pogledu obaveza propisanih BPR Uredbom, REACH Uredbom i CLP Uredbom

e-mail: help-desk@epa.org.me

Zahtjev treba da sadrži:

 • naziv i sjedište, odnosno ime i adresu dobavljača, trgovačko ime hemikalije i naziv i sjedište proizvođača hemikalija;
 • podatke o načinu pakovanja i označavanju hemikalija;
 • podatke o namjeni i upotrebi hemikalija;
 • podatke o količini hemikalija;
 • podatke o načinu skladištenja (lokacija, opis prostorija);
 • mjere koje će se sprovoditi za bezbjedno čuvanje i skladištenje hemikalija;
 • druge podatke, na zahtjev Agencije.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se i ugovor o osiguranju od odgovornosti za eventualnu štetu koja može nastati upotrebom hemikalija.
Dokaz o registraciji za obavljanje te djelatnosti u Centralnom registru privrednih subjekata.

Taksa-naknada
Administrativna taksa – 5 €
Izdavanje rješenja – 50€

Broj računa na koji se uplaćuje naknada
832-31614120-72

Pravna podloga
Zakon o hemikalijama,
Lista klasifikovanih supstanci       (“Sl. list CG”, br.11/18)

Supstance pojedinačno, u smješama ili u proizvodu koje se proizvode ili stavljaju na tržište u ukupnim količinama preko 1 t godišnje (u kalendarskoj godini), upisuju se u registar najkasnije do 31. marta tekuće godine za hemikalije koje je proizveo, odnosno uvezao u prethodnoj godini.

Zahtjev treba da sadrži:

 • podatke o proizvođaču, odnosno uvozniku;
 • identitet supstance;
 • klasifikaciju supstance;
 • procijenjenu količinu;
 • izvještaj o ispitivanju fizičko hemijskih svojstava hemikalija;
 • kratak opis upotrebe supstance u proizvodu i upotrebe proizvoda.
 • druge podatke, na zahtjev Agencije.

Uz zahtjev dostavlja se dokaz o registraciji kod nadležnog organa matične države za strano pravno lice, dosije o hemikaliji (u daljem tekstu: dosije) i bezbjednosni list za hemikaliju za koju je propisano da mora da ima bezbjednosni list.

Dosije naročito sadrži sljedeće podatke:

 • trgovačko ime hemikalije i ime po IUPAC nomenklaturi hemikalije, kao i drugu indentifikaciju hemikalije;
 • o količini hemikalije stavljene na tržište;
 • o načinu upotrebe hemikalije;
 • o hemijskom sastavu.

Za potrebe upisa u registar koriste se rezimei studija i detaljni rezimei studija koje su drugi proizvođači i uvoznici dostavili najmanje 12 godina prije podnošenja zahtjeva. Dokaz o registraciji za obavljanje te djelatnosti u Centralnom registru privrednih subjekata.

Taksa-naknada
Administrativna taksa – 5 €

Broj računa na koji se uplaćuje naknada
832-31614120-72

Pravna podloga
Zakon o hemikalijama
Pravilnika o  bližem sadržaju dosijea i registra hemikalija („Sl. list CG“, br.12/18).

 • Zahtjev za upis u Privremenu listu biocidnih proizvoda;
 • Osnovni podaci o biocidu dostavljaju se na obrascu koji je dat u Prilogu 4 Pravilnika o sadržaju tehničkog dosjea i osnovnim podacima o biocidu (Sl.list 5/2017) sa svim traženom prilozima u u papirnoj i elektronskoj formi.
 • Dokaz o registraciji za obavljanje te djelatnosti u Centralnom registru privrednih subjekata.
 • druge podatke, na zahtjev Agencije.

Taksa-naknada
Administrativna taksa – 5 €

Broj računa na koji se uplaćuje naknada
832-31614120-72

Pravna podloga

Zakon o biocidnim proizvodima („Službeni list Crne Gore”, br. 54/16).

Na osnovu navedenog zakona, donešeni su sljedeći pravilnici:

 1. Pravilnik o vrstama biocidnih proizvoda (“Sl. list CG”, br. 66/16);
 2. Pravilnik o listama aktivnih supstanci koje su dozvoljene za upotrebu u biocidnim proizvodima i biocidnim proizvodima manjeg rizika (“Sl. list CG”, br. 72/16);
 3. Pravilnik o načinu procjene rizika biocidnih proizvoda (“Sl. list CG”, br. 62/16);
 4. Pravilnik o uslovima za stavljanje biocidnih proizvoda u promet i upotrebu (“Sl. list CG”, br. 59/16);
 5. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra biocidnih proizvoda (“Sl. list CG”, br. 62/16);
 6. Pravilnik o sadržaju izvještaja o uvozu biocidnih proizvoda (“Sl. list CG”, br. 69/16);
 7. Pravilnik o metodama za ispitivanje efikasnosti biocidnih proizvoda (“Sl. list CG”, br. 5/17);
 8. Pravilnik o sadržaju tehničkog dosijea i osnovnim podacima o biocidu (“Sl. list CG”, br. 5/17);
 9. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za biocidne proizvode (“Sl. list CG” br.7/17)
 10. Pravilnik o uslovima u pogledu kadra, prostora i opreme za pravna lica koja profesionalno koriste biocidne proizvode (“Sl. list CG”, br. 26/17).