Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

12.04.2021.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Luka Bar“ a.d. iz Bara, Obala 13. Jula, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za produžetak operativne obale Volujica, na katastarskoj parceli br. 6502/1 KO Novi Bar i dio akvatorija u zahvatu Generalnog urbanističkog plana Bara 2020, Opština Bar.

05.04.2021.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-458/6 od 05.04.2021.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju osnovne škola sa sportskom salom, na urbanističkoj parceli UP 266 – blok 8, koju čine katastarska parcela 2301/1 i djelovi katastarskih parcela 2300 i 2301/2 i UP 268 – blok 8, koju čine djelovi katastarskih parcela 2300, 2302 i 2278/1, sve KO Tološi, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Tološi 2 – dio” – Izmjene i dopune, Opština Podgorica.

 

31.03.2021.

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Orhan Arslanu, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 25, Glavni grad Podgorica, donijeto rješenje broj: 02-UPI-274/9 od 30.03.2021.godine, kojim je data saglasnost na Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske stanice za snabdijevanje gorivom motornih vozila i TNG-om sa prodajnim kompleksom, na UP 26, koju čine djelovi katastarskih parcela br. 298/1, 299/1 i 299/2 KO Gorovići, u zahvatu Lokalne studije lokacije “Grbalj 1“ Opština Kotor, koji je uradio „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu – Zavod za ekologiju” iz Podgorice.

31.03.2021.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Komisija za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje obilaznice oko Budve, poddionica 1.1, na lokacijama KO Gorivići, KO Pobori, KO Lastva, KO Maine, KO Brajići i KO Kuljače u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje, Opština Kotor i Opština Budva, koju je formirala Agencija za zaštitu životne sredine (Broj 02-UPI-1695/15 od 10.03.2021.godine), nosiocu projekta Ministarstvu kapitalnih investicija, Rimski trg 46, Podgorica, donijela Prijedlog obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu (Broj 02-UPI-1695/17 od 25.03.2021.godine).

29.03.2021.

“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Rudnik uglja“ a.d. iz Pljevalja, Ul. Velimira Jakića broj 6, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-409/7 od 29.03.2021.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za površinsku eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Južni obod Rajčevo brdo“ u okviru odobrenog istražno-eksplotacionog prostora ležišta, Opština Pljevlja.

 

25.03.2021.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju osnovne škola sa sportskom salom, na urbanističkoj parceli UP 266 – blok 8, koju čine katastarska parcela 2301/1 i djelovi katastarskih parcela 2300 i 2301/2 i UP 268 – blok 8, koju čine djelovi katastarskih parcela 2300, 2302 i 2278/1, sve KO Tološi, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Tološi 2 – dio” – Izmjene i dopune, Opština Podgorica.