Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

13.10.2022.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „KIPS“ d.o.o. iz Podgorice, donijeto Rješenje broj: 03-UPI-1040/23 od 30.09.2022.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta centralne djelatnosti Faza II vjerska gimnazija i Faza III crkva, na urbanističkoj parceli UP 2090/1036 u zahvatu DUP „Konik – Stari Aerodrom“ izmjene i dopune u Podgorici, koji je za nosioca projekta uradio „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti istraživanja na radu “ iz Podgorice.

 

12.10.2022.

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Euromix Beton” d.o.o. iz Bara, adresa Zaljevo bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za pripremu tehničko građevinskog kamena na površinskom kopu „Velji Zabio“, Zaljevo, Opština Bar.

11.10.2022.

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „MHG DADI“ doo, Podgorica, donijeto Rješenje broj: 03-UPI-723/20 od 27.09.2022.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Stambeno-poslovnog objekta br. 1 i 2 na dijelu UP1, koju čine katastarske parcele br. 2082/26, 2082/14, 5471/31 i 2082/8 KO Podgorica III, u zahvatu DUP-a „Servisno skladišna zona uz željezničku prugu Stari Aerodrom“- Izmjene i dopune, Glavni grad Podgorica i dijelu UP2, koju čine katastarske parcele br. 2082/22, 2082/17 i 2082/13 KO Podgorica III, u zahvatu DUP-a „Servisno skladišna zona uz željezničku prugu Stari Aerodrom“- Izmjene i dopune, Glavni grad Podgorica, koji je za nosioca projekta uradio „PAMING“ d.o.o. iz Podgorice.

 

 

 

 

28.09.2022.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE AD, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Rehabilitaciju gornjeg stroja pruge na dionici Lutovo-Bratonožići-Bioče od km 369+223,20 do km 389+942,70.

23.09.2022.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilacu projekta, „ADELAIDA” DOO, ul. Stjepa Šarenca bb, Herceg Novi, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Pogon za proizvodnju stakloplastične armature i stakloplastične mreže, na katastarskoj parceli broj 1295/17, KO Dajbabe, Opština Podgorica.

23.09.2022.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Stevan Pejović, ul. Marka Burića br.6, Nikšić, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Turistićkog objekta „Hotela 5*“, na UP1, UP2, UP3, UP3a, UP4, u zahvatu DUP-a „NOVA VAROŠ BLOKA A“, na kat.parcelama br.3820/2, 3820/3 i djelova kat.parcela br. 3818/2, 3819/1, 3819/2 KO Podgorica II, Opština Podgorica.