Obavještenja EIA

Home/Obavještenja EIA
Obavještenja EIA2018-04-20T11:05:30+01:00

01.06.2020.

“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Opštini Tivat – Direkciji za investicije, Trg Magnolija br. 1, donijeto rješenje broj: 02-UPI-876/28 od 28.05.2020.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za čišćenje lučice Kalimanj, Opština Tivat, koji je uradio „Liming“ d.o.o. iz Podgorice.

29.05.2020.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „POLIEX“ A.D., Polica bb, Berane, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticajana životnu sredinu pogona za proizvodnju amonijum-perhlorata, na katastarskim parcelama br. 24, 26, 27, 31, 37, 38, 56, 56, 57, 64, KO Polica, Opština Berane.

28.05.2020.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „BEMAX” d.o.o. ul. Mihaila Lalića bb iz Podgorice, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-684/6 od 28.05.2020.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko – građevinskog kamena sa ležištu „SAĐAVAC“, sa objektima za obradu tg kamena – drobilicom i betonjerkom, na katastarskim parcelama br.: 640, 641, 660, 662, 663, 664, 668, 674/1 KO Bandići i 919/2 KO Donji Zagarač, Opština Danilovgrad.

 

28.05.2020.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće: „Crnogorski Elektrodistributivni Sistem“ d.o.o. iz Podgorice, Ivana Milutinovića br. 12, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje novog objekta ndts 10/0,4 kV 3X1000 kVA “Rafailovići 1 – Nova” sa priključnim 10 kV kablovima i uklapanjem u nn mrežu, na UP br. 15.1, Blok 15, u zahvatu DUP-a “Bečići”, kat.parc. broj: 1108/1, 1108/2, 1106/2, 1106/1, 1459/1, 1081/1, 1064/1, 1078/2, 1064/2, 1067/3, 1068, 1060/1, 1108/3 KO Bečići, Opština Budva.

27.05.2020.

“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Crnogorski Elektrodistributivni Sistem“ d.o.o. iz Podgorice, Ivana Milutinovića br. 12, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje trafostanice NDTS 10/0.4kV 1x1000kVA “Br. 1a – nova” sa priključnim 10kV kablom i uklapanjem u VN mrežu na UP 83, u bloku 3, zona A, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Servisno skladišna zona” izmjene i dopune, na katastarskim parcelama broj 4534/1 i 4534/36, KO Podgorica III, Glavni grad Podgorica.

 

19.05.2020.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „INNOVATIVE GREEN INDUSTRIES” d.o.o. iz Podgorice, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za reciklažu sortiranog otpada, planiranoj na urbanističkoj parceli LZ138, koja je dio katastarske parcele br. 6499/5, KO Novi Bar,u zahvatu Detaljne razrade lokacije Prva faza privredne zone Bar u Opštini Bar, u sklopu PPPN za Obalno područje Crne Gore (“Sl. list CG”, br. 56/18).