Polazne osnove

Crna Gora, kao zemlja kandidat za Evropsku uniju, započela je pretpristupne pregovore 2010. godine. Kako bi ispunila zahtjeve iz Poglavlja 27, Crna Gora je započela sa sprovođenjem Direktive o staništima i Direktive o pticama, koje su ključni dijelovi ovog poglavlja. Ovaj proces počinje identifikacijom područja ekološke mreže Natura 2000.

Različiti projekti, finansirani iz državnog budžeta i međunarodnih fondova, ranije su započeli sa aktivnostima prikupljanja i analize relevantnih podataka za uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000 u Crnoj Gori. Ovi napori se nastavljaju kroz projekat koji finansira EU „Podrška u uspostavljanju područja ekološke mreže Natura 2000 u Crnoj Gori“, koji je počeo sa realizacijom 29. maja 2024. godine, sa periodom implementacije od 3 godine. Projekat realizuje konzorcijum kompanija Eptisa Southeast Europe d.o.o. i EPTISA Servicios de Ingenieria SL.

Ovaj projekat će doprinijeti poboljšanju informacija o vrstama i staništima navedenim u aneksima obje direktive i prisutnim u Crnoj Gori, sprovođenjem aktivnosti mapiranja i prikupljanja podataka u odabranim područjima zemlje.

U tom cilju, kao i radi povećanja kapaciteta Crne Gore u ovoj oblasti, pozivamo kvalifikovane stručnjake da se prijave za uključivanje u projektnu bazu mlađih neključnih stručnjaka. To uključuje učešće u obuci fokusiranoj na metodologije za prikupljanje i obradu podataka radi identifikacije potencijalnih područja ekološke mreže Natura 2000.

Opis aktivnosti

Kandidati izabrani za uključivanje u bazu mlađih neključnih stručnjaka projekta biće u obavezi da učestvuju na obuci sa očekivanim trajanjem od 3-5 dana o prikupljanju i obradi podataka u svrhu identifikacije područja ekološke mreže Natura 2000 i Emerald mreže u Crnoj Gori. Pristup prati već uspostavljenu metodologiju za mapiranje staništa i identifikaciju vrsta, koja je uspješno primjenjena u prethodnim projektima.

Obuka će se fokusirati na pravilno razumijevanje metodologija za prikupljanje podataka o vrstama i staništima iz Direktive o pticama i staništima, a posebno na tumačenje tipova staništa iz Aneksa I Direktive o staništima, identifikaciju vrsta iz Aneksa II, IV i V Direktive o staništima, identifikacija glavnih indikatorskih vrsta za svaki tip staništa iz Aneksa I koji je prisutan u Crnoj Gori i identifikacija vrsta iz Aneksa II, IV i V Direktive o staništima.

Organizacija obuke se očekuje u posljednjoj nedelji jula 2024. godine (podložno promjenama). Troškovi obuke, uključujući smještaj i hranu, biće pokriveni projektom.

Po završetku obuke, učesnici će dobiti sertifikate o obuci i biti uvršteni u bazu neključnih stručnjaka za potencijalno buduće angažovanje u okviru projekta.

Napominjemo da uspješan završetak obuke ne garantuje učešće u projektu kao neključni stručnjak, budući da je učešće podložno potrebama projekta.

Indikativno, projekat traži kandidate sljedećih profila:

 • Ekspert za ribe – 1 kandidat/kandidatkinja
 • Ekspert za beskičmenjake – 1 kandidat/kandidatkinja
 • Ekspert za herpetofaunu – 1 kandidat/kandidatkinja
 • Ekspert za ptice – 1 kandidat/kandidatkinja
 • Ekspert za biljne vrste – 1 kandidat/kandidatkinja
 • Ekspert za tipove staništa – 5 kandidata/kandidatkinja

Uslovi za učešće na javnom pozivu

Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje za neku od sljedećih pozicija moraju ispuniti sljedeće uslove:

 • Univerzitetsko obrazovanje iz biologije, ekologije, zaštite životne sredine i drugih srodnih prirodnih i društvenih nauka.
 • Znanje o biljnim i životinjskim vrstama alpskog i mediteranskog biogeografskog regiona.
 • Sposobnost rada na terenu
 • Poznavanje evropskih direktiva o zaštiti prirode smatraće se prednošću.

Sadržaj prijave

Zainteresovani/e svoje prijave na ovaj poziv treba da dostave na crnogorskom jeziku uz prilaganje prijave koja sadrži:

 • Curriculum Vitae – CV, uključujući lične podatke i kontakt informacije
 • Skeniranu ličnu kartu ili pasoš
 • Skeniranu diplomu ili pismenu potvrdu da je kandidat pohađao posljednju godinu studijskog programa iz oblasti biologije, ekologije, životne sredine i drugih srodnih prirodnih i društvenih nauka.

Ocjena prijava

Ocjenu prijava će sprovesti ključni stručnjaci EU projekta i članovi korisnika projekta, Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Agencija za zaštitu životne sredine.

Ocjena prijava će biti obavljena u roku od pet radnih dana nakon isteka roka za prijavu na Javni poziv. Izabrani kandidati i kandidatkinje će biti kontaktirani putem e-maila.

Način podnošenja prijava

Prijavu koja sadrži dokumente navedene u ovom pozivu se dostavlja putem e-pošte na adresu:

natura2000mne@eptisa.com

sa naslovom: „Podrška u uspostavljanju područja ekološke mreže Natura 2000 u Crnoj Gori“,

Rok za dostavljanje prijava je 17. jul 2024. godine, do 12 časova.

Prijave koje ne ispunjavaju sve uslove iz ovog javnog poziva, neće biti razmatrane. Nepotpuna dokumentacija i zahtjevi pristigli nakon predviđenog roka za javni poziv se neće razmatrati.

Kontakt osoba

Maja Krivokapić

Koordinator projekta

Projekat „Podrška u uspostavljanju područja ekološke mreže Natura 2000 u Crnoj Gori

natura2000mne@eptisa.com