Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, (“Službeni list Crne Gore”, br. 041/18 od 28.06.2018), te člana 21 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/2018) Agencija za zaštitu životne sredine upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Projekat povezivanje akumulacija Krupac i Slano, zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić („Sl. list CG – Opštinski propisi br.16/15), Opština Nikšić, čiji je nosilac projekta „Elektroprivreda Crne Gore“ a.d. iz Nikšića.

Agencija za zaštitu životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine da učestvuju u procesu izbora dva predstavnika u Komisiji za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Projekat povezivanje akumulacija Krupac i Slano, zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić („Sl. list CG – Opštinski propisi br.16/15), Opština Nikšić.

 

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Komisije. Više nevladinih organizacija može predložiti samo jednog kandidata.

 

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Komisije, ako ispunjava sljedeće uslove:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zaštite životne sredine;
 • da je u prethodnoj godini realizovala jedan projekat ili aktivnost u navedenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno i namještenici.

 

Kandidat nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje:

 • je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
 • posjeduje iskustvo iz oblasti zaštite životne sredine u trajanju od najmanje pet godina i ima najmanje završen VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija;
 • nije član organa političkih partija, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne uprave.

 

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog za kandidata, dostavi:

 • kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
 • kopije akta o osnivanju i statut;
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti zaštite životne sredine;
 • kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Komisije;
 • biografiju kandidata sa podacima o iskustvu u oblasti zaštite životne sredine;
 • izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik;
 • izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana komisije.

 

Rok za podnošenje prijedloga je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Agencije za zaštitu životne sredine na adresu:

Agencija za zaštitu životne sredine

Ul. IV Proleterske brigade 19

81 000 Podgorica

Sa napomenom “Predlaganje kandidata za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Projekat povezivanje akumulacija Krupac i Slano, zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić („Sl. list CG – Opštinski propisi br.16/15), Opština Nikšić.

Predlog kandidata za člana Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Original javnog poziva možete preuzeti OVDJE.