Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o državnoj upravi (“ Službeni list Crne Gore” br. 078/18,070/21,052/22) a u vezi sa  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu životne sredine br.05-D/ 2626/3 od 15.10.2021.godine ,Internom pravilu o angažovanju fiičkih lica bez zasnivanja radnog odnosa u državnim organima br 07-D/ 4315/1 od 29.12.2023.godine, Plana angažovanja fizičkih lica za 2024.godinu ,Agencija za zaštitu životne sredine , objavljuje

JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANJE LICA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U  AGENCIJI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Predmet javnog poziva je dostavljanje prijava za određivanje:

  • Lice za obavljanje stručnih poslova po pitanju štete u životnoj sredini, sa praktičnom primjenom pravnih propisa i bezbjednosti operatera i upravljača postrojenja.- 1 izvršilac

Neophodni uslovi

VII1 nivo kvalifikacije  obrazovanja, fakultet iz oblasti društvenih nauka

– najmanje tri godine radnog iskustva

– poznavanje rada na  računaru (Word, Internet)

Period angažovanja- najduže do 31.12.2024.godine

  • Lice za saradnju sa lokalnim organima koji sprovode postupak procjene uticaja, mjere preuzete iz međunarodnih konvencija iz svoje oblasti i pripremu izvještaja o sprovođenju istih- 1 izvršilac

Neophodni uslovi

VII1 nivo kvalifikacije  obrazovanja, fakultet iz oblasti društvenih nauka – geografija

– najmanje tri godine radnog iskustva

– poznavanje rada na  računaru (Word, Internet)

Period angažovanja- najduže do 31.12.2024.godine

  • Lice za obavljanje poslova po pitanju procjene uticaja na životnu sredinu  – 1 izvršilac

Neophodni uslovi

VI1 nivo kvalifikacije  obrazovanja, fakultet iz oblasti prirodnih nauka

– najmanje tri godine radnog iskustva

– poznavanje rada na  računaru (Word, Internet)

Period angažovanja- najduže do 31.12.2024.godine

  • Lice za obavljanje stručnih poslova za pripremu podataka i evidencija za sastavljanje finansijskih iskaza, priprema i obrada knjigovodstvene dokumentacije; primanje, praćenje i popunjavanje statističkih izvještaja; dostavljanje podataka Trezoru i Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja uz poslove vođenja finansijskih evidencija projektnih aktivnosti Agencije  – 1 izvršilac

Neophodni uslovi

VII1 nivo kvalifikacije  obrazovanja, fakultet iz oblasti društvenih nauka

– najmanje tri godine radnog iskustva

– poznavanje rada na  računaru (Word, Internet)

Period angažovanja– do povratka zaposlenog sa bolovanja

Uz prijavu na javni poziv prilaže se:

Biografija/CV kandidata;

fotokopija diplome ili uvjerenje o završenom VII1 nivou kvalifikacije obrazovanja; lica koja su stekla visoko obrazovanje van Crne Gore su dužna da dostave i Rješenje o priznavanju isprave o stečenom visokom obrazovanju, koje donosi Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, preko Nacionalnog informacionog Centra – ENIC centra.

dokaz/potvrda sa podacima o traženom radnom iskustvu;

motivaciono pismo;

preporuke (ukoliko ih ima).

Rok za prijave zainteresovanim kandidatima je 19. februar 2024. godine do 15h.

Pregled prijava, vršiće tročlana Komisija koju obrazuje direktor.

Navedena Komisija, nakon pregleda prijava, bez prethodne međusobne razmjene mišljenja ocjenjuje svaku prijavu, ocjenom od 1-3. Konačna ocjena se dobija tako što se ukupan zbir bodova sva tri člana Komisije dijeli sa brojem članova Komisije. Kandidati koji dobiju preko 2,5 boda su kandidati za intervju.

Intervju će sprovoditi direktor ili lice koje on odredi, uz prisustvo članova Komisije.

Nakon sprovedene procedure, članovi Komisije sačiniće izvještaj I isti će biti objavljen na internet stranici.

 

ROK I NAČIN PRIJAVE

Prijava sa traženom dokumentacijom dostavlja se u periodu od 13. februara 2024. godine do 19. februara 2024. godine do 15h, putem e-maila epamontenegro@gmail.com, ili direktnim dostavljanjem u zatvorenoj koverti na arhivu Agencije na adresu: Agencija za zaštitu životne sredine, IV Proleterske 19, Podgorica, sa napomenom: „Za javni poziv  ZA ANGAŽOVANJE LICA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA “.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine i E uprave


Prijave dostavljene nakon datog roka neće biti uzete u razmatranje. 

Kontakt osoba: Marko Medenica
Telefon: 069 506 507

   DIREKTOR
Dr Milan Gazdić

Original javnog poziva možete preuzeti OVDJE.