Povodom pominjanja Agencije za zaštitu životne sredineu negativnom kontekstu, od strane odbornika g. Vasilija Čarapića a u vezi sa pozivom koji je Glavnom gradu navodno dostavljen dan nakon održavanja javne rasprave, 16. avgusta, u vezi sa izgradnjom Hotela Šajo u Bloku VI, u PodgoriciAgencija za zaštitu životne sredine u cilju objektivnog informisanja javnosti, obavještava javnost o sljedećem:

Poziv za javnu raspravu Glavnom gradu, je dostavljen poštom 10. avgusta (u prilogu je dostavnica), zbog čega odbacujemo svaku sumnju da je Agencija u ovom slučaju zakasnila sa pozivom.

Takođe, g. Čarapić treba da zna da se javna rasprava ne završava sa javnom raspravom za građane, već da je rok dostavljanja pismenih primjedbi i javni uvid u dokumentetrajao trideset dana o čemu je Glavni grad uredno obaviješten 18.jula (dostavnica u prilogu). U vezi sa tim naglašavamo, da je javna tribina samo jedan od načina da se iznesu primjedbe, pored već navedenog.

Takođe, podsjećamo javnost, da je Agencija na zahtjev građana organizovala, jednu javnu raspravu više, upravo zbog velikog interesovanja, iskazanog od strane građana.

U cilju objektivnog informisanja javnosti i u želji da se suzbiju bilo kakve insinuacije političke ili bilo koje druge vrste, a imajući u vidu veliko interesovanje javnosti, obavještavamo da je elaborat procjene uticaja na životnu sredinu pomenutog hotela, dobio odobrenje ujedno i potpise svih članova komisije koji su ocjenjivali elaborat.

Na navedenoj lokaciji nijesu registrovane zaštićene vrste biljaka, životinja i gljiva;  lokacija nije u zaštićenoj niti u kontaktnoj zoni zaštićenog područja; lokacija se nalazi u naseljenom mjestu te je ocijenjeno da izgradnja navedenog objekta neće imati uticaja na životnu sredinu (floru, faunu, kvalitet voda, zemljišta, buke i dr).

Ovom prilikom podsjećamo domaću  i međunarodnu javnost, da je procjena uticaja na životnu sredinu samo jedna od neophodnih dozvola i saglasnosti da bi se otpočela izgradnja navedenog objekta. Kako se radi o građevinskom objektu u urbanoj zoni, urbanističko tehničke uslove, saglasnost na projekat, rad na reviziji projekta i mnoge druge saglasnosti i dozvole u ingerenciji su Glavnog grada i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Kao i do sada, uz prethodnu napomenu da je ekološka dozvola samo jedna od neophodnih dozvola,  Agencija za zaštitu životne sredine će sve procedure procjene uticaja na životnu sredinu uraditi u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.