Crvena lista IUCN-a je globalni standard za procjenu statusa očuvanosti vrsta, podvrsta i po – pulacija širom svijeta. Njena svrha jeste da pruži sveobuhvatnu, objektivnu i naučno zasnovanu procjenu rizika od izumiranja vrsta, te da djelovanje i politiku usmjeri na njihovo očuvanje. Proces izrade Crvene liste uključuje procjenu svake vrste prema kriterijumima koji u obzir uzimaju niz faktora, uključujući veličinu populacije i trendove, distribuciju, gubitak i degradaciju staništa, te prijetnje poput invazivnih vrsta, lova i bolesti. Svaka vrsta svrstana je u jednu od devet kategorija – od najmanje zabrinjavajućih do izumrlih na osnovu procjene stepena rizika od izumiranja. Crvena lista koristi se kao ključni alat za identifikaciju vrsta kojima prijeti izumiranje i za usmjeravanje mjera i politike očuvanja.

Osnov za donošenje crvenih lista definisan je Zakonom o zaštiti prirode Crne Gore („Sl. list CG“ 54/16) (član 90): Crvene liste divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva utvrđuje organ uprave na osnovu međunarodnih crvenih lista i naučnih podataka prema stepenu ugroženosti, rasprostranjenosti, brojnosti populacija i drugim karakteristikama pojedinačnih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva. Na osnovu crvenih lista organ uprave može izraditi crvenu knjigu, koja sadrži mjere zaštite i mjere za poboljšanje statusa ugroženih vrsta, način postupanja i područje rasprostranjenosti zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva i mjere zaštite njihovih staništa. Tokom 2022. Godine izdali smo prvi Crvenu listu i to Crvenu listu ptica dok su sada pred vama dvije nove i to Crvena lista gmizavaca i vodozemaca i Crvena lista dnevnih leptira.