Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., donijeto Rješenje broj: 03-UPI-1715/25 od 12.09.2023.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju saobraćajnice radnog naziva „nastavak jugozapadne obilaznice od kružnog toka radnog naziva krug 2 – Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta M 2.3 Podgorica – Cetinje do Komanskog mosta“.