Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „MNE PROPERTY INVEST” d.o.o. Bar podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta kolektivnog stanovanja velike gustine sa mješovitom namjenom centralnih funkcija na dijelu urbanističke parcele UP 17 (katastarska parcela br. 4781/1 i 4782/6), urbanistička parcela UP 18 (katastarska parcela br. 4782/1), urbanistička parcela UP 19 (katastarske parcele br. 4782/2 i 4782/8) i urbanistička parcela UP 20 (katastarska parcela br. 4813/2, 4814/2 i 4782/3), KO Novi Bar, u zahvatu DUP-a „Ilino”, u Baru.