Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta „VJETRO PARK BIJELA” d.o.o. Podgorica podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za objekat za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – vjetroelektrana Bijela, u skladu sa postupkom procjene uticaja na životnu sredinu, na katastarskim parcelama u privatnom vlasništvu broj: 629, 1769, 1768, 1786, 1786/1, 1796, 1809, 1808, 1812, 1814, 1811, 1815, 1816, 1818, 1819, 1821, 1825, 1826, 1831, 1832, 1833, 1664, 1666, 1667, 1668, 1669, 1661, 1662, 1835, 1837, 1838, 1841, 1880, 1874, 1869, 1868, 1856, 1855, 1854, 1902, 1900, 1646, 1637, 1636, 1657, 1656, 1655, 1635, 1634,1629, 1628, KO Malinsko i parcelama u vlasništvu Države Crne Gore – subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore: 1571/3 (nova parcela), 1929/5 (nova parcela), KO Malinsko, Opština Šavnik.