U okviru realizacije projekta „Plan eliminacije HCFC supstanci koje oštećuju ozonski omotač (II faza)“, finansiranom od strane Multilateralnog fonda za implementaciju Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, a koji se realizuje u saradnji sa UNIDO-om, Agencija za zaštitu životne sredine raspisuje

KONKURS

za dodjelu na besplatno korišćenje alata i uređaja za

servisiranje rashladnih i klima uređaja

 

I Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica/ preduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Da su registrovani u Centralnom registru privrednih subjekataCrne Gore (CRPS),
 • Da posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance (rashladnih i klima uređaja) izdatu od strane Agencije za zaštitu životne sredine

II Uz prijavu na  konkurs, koja treba da sadrži podatke o podnosiocu prijave, treba priložiti sljedeća dokumenta:

 • Dokaz o upisu u CRPS;
 • Dozvolu za obavljanje djelatnosti ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance izdatu od strane Agencije za zaštitu životne sredine;
 • Spisak zaposlenih servisera koji su završili obuku za pravilno rukovanje i servisiranje rashladnih i klima uređaja sa kopijom ugovora o radu;
 • Informaciju o godišnjoj potrošnji HCFC rashladnih fluida i ostalim vrstama rashladnih fluida i mješavina rashladnih fluida za godine 2020. 2021. i 2022. sa količinama i dobavljačima;
 • Informaciju o poslovnom prostoru (adresa, površina) u kojem se obavlja djelatnost i tehničkoj opremljenosti;
 • Informaciju o polju rada (vrsti opreme) sa referenc listom (ugovori/potvrde o servisiranju opreme/sistema);
 • Informaciju da li su podaci o prikupljenim supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama i postupanju sa tim supstancama, na propisanom obrascu, za godine 2020, 2021, 2022., dostavljeni Agenciji za zaštitu životne sredine;
 • Spisak alata/uređaja za koji konkuriše pravno lice/preduzetnik, po opadajućem prioritetu.

Sva dokumenta moraju biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Dokumenta dostaviti na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, IV Proleterske 19, Podgorica, u zatvorenoj koverti sa naznakom za KONKURS za dodjelu za besplatno korišćenje alata i uređaja za servisiranje rashladnih i klima uređaja, zaključno sa  datumom 03.05. 2023.god. do 12h.

Samo kompletna dokumentacija, dostavljena do utvrđenog roka, biće razmatrana.

 Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefon 020/ 446-507.

III Kriterijumi za raspodjelu alata i uređaja

 • Ispunjavanje uslova za učešće na konkursu;
 • Broj zaposlenih koji su završili obuku za pravilno rukovanje i servisiranje rashladnih i klima uređaja;
 • Ukupna potrošnja i struktura potrošnje rashladnih fluida;
 • Polje rada i referenc lista;
 • Dostavljeni Izvještaji o prikupljenim supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama i postupanju sa tim supstancama, na propisanom obrascu, za godine 2020, 2021, 2022.

IV  Ispunjenost uslova i kriterijuma za dodjelu alata/uređaja utvrđuje Komisija koju imenuje Agencija, a zbog ograničenih količina alata i uređaja rang lista će se definisati prema redosljedu pristiglih prijava. Komisija će, ukoliko procijeni da je to potrebno, izvršiti provjeru navoda i dokumenata dostavljenih uz zahtjev.

 

Sa pravnim licima/ preduzetnicima, kojima se dodijeli oprema, zaključiće se poseban Ugovor o pravima i obavezama i načinu korišćenje opreme.

 

V  Spisak  alata i uređaja za servisiranje rashladnih i klima uređaja

 • Cilindar za azot (prazan) 10 l
 • Regulator pritiska za azot 0-55 bar
 • Indikator protoka azota Nitro View NV1
 • Komplet za lemljenje
 • Amper kliješta Fieldpiece SC260
 • Manometarska grupa sa 4 ventila
 • Bežična Manomatarska grupa / vakuumetar sa četiri ventila
 • Dvostepena vakuum pumpa Aitcool, 0 / 6.0 CFM, R32 –  50/60 Hz
 • Vaga 50kg (rezolucija 2 grama)
 • Detektor curenja D420 t-line
 • Termometar sa dva ulaza Fieldpiece ST4
 • Uređaj za prikupljanje Value VRR24LOS-R32 220-240VAC
 • Cilindar za prikupljanje 12.3 l / 48 bar
 • Cilindar za prikupljanje 27.2 l. 48 bar
 • Cilindar za prikupljanje (Y-ventil) 61 l.