Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić – Direkcija za razvoj i inženjering, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju HE Komarnica, na rijeci Komarnici, Opštine Šavnik i Plužine.