Na osnovu člana 18 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operater “Bemax” d.o.o. iz Podgorice, dostavio zahtjev za davanje saglasnosti na »Prijedlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije« usled nastale štete u II i III zoni zaštite parka prirode »Dolina rijeke Zete«, na lokaciji katastarskih parcela br.3156, 3157 i 3158 KO Baloči; br. 5139, 5142, 5135, 5119, 5120, 5121 i 5132 KO Tološi.