Na osnovu člana 18 i 20 Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini (“Sl. list CG”, broj 27/14 i 55/16 od 17.08.2016. god) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Operateru “China Road and Bridge Corporation“ d.o.o iz Podgorice – dio stranog društva sa sjedištem u Podgorici, Ul. Nova Dalmatinska bb., donijeto riješenje broj 02-UPI-1564/30 od 02.08.2021.godine kojim je data saglasnost na Predlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine nakon sprovođenja mjera remedijacije korita rijeke Tare u zoni mosta Tara 2.