U Podgorici je u periodu od 04-06 septembra održana regionalna radionica na temu primjene Evropske direktive (EU) 2016/802 o sadržaju zagađujućih materija u gorivima naftnog porijekla, sa posebnim akcentom na kontrolu brodskih goriva. Pored učesnika iz Crne Gore u radionici su učestvovali predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Turske u organizaciji Evropske agencije za pomorsku bezbjednost.

Radionica je realizovana u organizaciji EMSA (Evropska agencija za sigurmost plovidbe) a istu je otvorio direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, gdin Nikola Medenica i predavači EMSA Senior Project officer gdin Sergio Alda i Senior Project officer gdin Brian Elliott.
Pored pomenutih zemalja na radionici su učestvovali i predstavnici Crne Gore – gdin Lompar Željko i gdin Mijović Novica (Port State Control), gdin Vujošević Sergej (Uprava pomorske sigurnosti), službenici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine mr. Božović Aleksandar i mr. Đukanović Gordana,kao i predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma gđa Kujundžić Olivera. Takođe,treningu je prisustvovao i predstavnik Labaratorije za ispitivanje kvaliteta goriva Instituta za transport – Intra, gdin Ćulafić Mileta.

Tokom prvog dana radionice održane su prezentecaje od strane predstavnika EMSA, nakon čega su uslijedile grupne vježbe.
Drugog dana radionice organizovana je posjeta teretnom brodu u luci Bar, gdje je u cilju ispitivanja kvaliteta goriva tj. utvrđivanja količine sumpora u gorivu, uzet uzorak goriva za dalje laboratorijsko ispitivanje i predat Institutu za transport –Intra.
Trećeg dana radionice održane su prezentacije i zaključci.

Regionalna radionica na temu primjene Evropske direktive (EU) 2016/802 o sadržaju zagađujućih materija u gorivima naftnog porijekla, sa posebnim akcentom na kontrolu brodskih goriva je posebno važna obzirom da je osim teorijskog, imala i praktični dio – uzorkovanja goriva na teretnom brodu u Luci Bar i kontrolnog mjerenja sadržaja sumpora u gorivu, što je po prvi put realizovano u okviru radionica ove vrste u organizaciji Agencije.

Od 01. januara 2020. Godine, u Crnoj Gori će brodovi koji plove kroz teritorijalne vode morati da koriste još strožije standarde u pogledu sadržaja sumpora u brodskim gorivima (0,5%)
Zagađenje vazduha od morskog saobraćaja je značajno. Crna Gora je podržala inicijativu EU da se Sredozemno more proglasi za zonu kontrole emisija sumpor-dioksida iz pomorskog saobraćaja.
Kontrola kvaliteta goriva se u Crnoj Gori vrši od 2011. godine, a kontrola brodskih goriva na skladištima od 2017. godine.
Nakon transpozicije Direktive EU 2016/802 u nacionalno zakonodavstvo početkom 2017. godine, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine je u skladu sa svojim nadležnostima već prilikom pripreme Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla uvrstila kontrolu brodskih goriva u redovan monitoring.
U ovom kontekstu, Agencija koordinira sprovođenje programa, gdje su uvoznici brodskih goriva u obavezi da sklope ugovor o kontroli kvaliteta uskladištenog goriva sa akreditovanom laboratorijom.
Na taj način kontrolisan je kvalitet goriva koje plovila nabavljaju u Crnoj Gori, dok kvalitet brodskih goriva koja koriste strana plovila, predstavlja zadatak Inspekcije pomorske sigurnosti.