Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa, u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Detaljni prostorni plan koridora dalekovoda 2x400kv Pljevlja 2 – Bajina Bašta za dionicu na teritoriji Crne Gore na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti. Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 24.04.2019 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeće e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

jelena.koprivica@epa.org.me