Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ( Sl.list Crne Gore” , br.07/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine , objavljuje

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA UČEŠĆE U KONSULTOVANJU U IZRADI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA

Agencija za zaštitu prirode i  životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti životne sredine i ljudskih prava da učestvuju u konsultovanju u izradi i donošenju Godišnjeg programa rada za 2019. godinu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici ovog organa.

Prijava sadrži kontakt podatke nevladine organizacije koja je zainteresovana za konsultovanje u izradi Godišnjeg programa rada i prijedlog na koji način da se obave konsultacije .

Prijave se dostavljaju na adresu :

Agencija za zaštitu  prirode i životne sredine

Ul.IV Proleterske brigade 19

81000 Podgorica

Ili na e-mail

epamontenegro@gmail.com , arhusberane@epa.org.me, arhuspodgorica@epa.org.me


Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je Mervana Hadrović, tel.051-241-121 i 067-334-634

PRILOG: Godišnji program rada za 2019 godinu