20.08.2018.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog rayvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine  Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Državne studije lokacije “Dio Sektora 66 – moduli IV i V”, Velika plaža na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 28.08.2018 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeću e-mail adresu:

tamara.brajovic@epa.org.me

ISPU DSL dio Sektora 66-modul IV-V

Primjedbe Gradjani

Primjedbe Institucije

2018-08-20T10:52:29+00:00 20.08.2018|