Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl. list Crne Gore”, br. 07/12), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA UČEŠĆE U KONSULTOVANJU U IZRADI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA

Agencija za zaštitu životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti životne sredine i ljudskih prava da učestvuju u konsultovanju u izradi i donošenju Godišnjeg programa rada za 2017. godinu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici ovog organa.

Prijava sadrži kontakt podatke nevladine organizacije koja je zainteresovana za konsultovanje u izradi Godišnjeg programa rada i prijedlog na koji način da se obave konsultacije .

Prijave se dostavljaju na adresu : Agencija za zaštitu životne sredine

Ul.IV Proleterske brigade 19

81000 Podgorica

Ili na e-mail epamontenegro@gmail.com , arhusberane@epa.org.me

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je Mervana Hadrović,

Tel.051-241-121 i 068-833-661

Prilog: – Nacrt godisnjeg programa rada Agencija za zaštitu životne sredine

–  Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada


Po javnom pozivu broj 05 Broj:D-182/1 od 11.01.2016. god. nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi Godišnjeg programa rada nije se prijavila nijedna nevladina organizacija.

 


Na osnovu člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl. list Crne Gore”, br. 07/12), Agencija za zaštitu životne sredine objavljuje

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA UČEŠĆE U KONSULTOVANJU U IZRADI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA

Agencija za zaštitu životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine i ljudskih prava da učestvuju u konsultovanju u izradi i donošenju Godišnjeg programa rada za 2016.godinu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici ovog organa.

Prijava sadrži kontakt podatke nevladine organizacije koja je zainteresovana za konsultovanje u izradi Godišnjeg programa rada i prijedlog na koji način da se obave konsultacije.

Prijave se dostavljaju na adresu: Agencija za zaštitu životne sredine
Ul.IV Proleterske brigade 19
81 000 Podgorica
Ili na e-mail epamontenegro@gmail.com , arhuspodgorica@epa.org.me ,  arhusberane@epa.org.me

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je Mervana Hadrović, 

tel. 051-241-121 i 068-833-661

Prilog: – Nacrt godisnjeg programa rada Agencija za zaštitu životne sredine

–  Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u izradi godišnjeg programa rada