Sektor za izdavanje dozvola

Dozvole za SEA (stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu)

Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list RCG, br. 80/05) je stupio na snagu 1. januara 2008. godine. Ovim zakonom se utvrđuju uslovi, način i postupak vršenja procjene uticaja određenih planova ili programa na životnu sredinu, kroz integrisanje principa zaštite životne sredine u postupku pripreme, usvajanja i realizacije planova ili programa koji imaju uticaj na životnu sredinu.


-    ZAKON  (elektonska forma);

Kratak opis postupka pri izdavanju saglasnosti na Elaborat o životnoj sredini:

-    Na osnovu člana 17 Zakona o „Strateškoj procjeni uticaja“  izvještaj o strateškoj procjeni se dostavlja na uvid Agenciji za zaštitu životne sredine, radi davanja mišljenja na dati izvještaj;

-    Agencija za zaštitu životne sredine daje primjedbe ili sugestije na dati izvještaj poslije čega se isti vraća na doradu i prosleđuje u dalju proceduru;

-    Zakonski rok za davanje mišljenja na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja je 30 dana od dana podnošenja Izvještaja na uvid;

-    U koliko se mišljenje ne izda u zakonski predviđenom roku, smatra se da Agencija za zaštitu životne sredine nema primjedbi;

-    Nakon isteka roka obrađivač plana ili programa je dužan da obavijesti javnost i organizuje javnu raspravu radi distribuiranja datog izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na uvid javnosti;

-    Po završetku javne rasprave Agencija za zaštitu životne sredine formira stručnu komisiju  koja ponovo pregleda kompletni izvještaj; 

-    Poslednji korak u ovom postupku je IZDAVANJE SAGLASNOSTI na dati izvještaj, koju izdaje predhodno formirana stručna komisija.

Naknada za ocjenu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Uplata se vrši na br žio račun : 832-7073-27

Svrha plaćanja: Taksa

Primalac: Agencija za zaštitu životne sredine 


Kontakt:

Tamara Brajović 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Jovana Žarić 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tel: 020/446 515

Dozvole za uvoz/izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač i proizvode koje sadrže te supstance ili su pomoću nijh proizvedeni

Na osnovu čana 5 Odluke o kontrolnoj listi za izvoz, uvoz i tranzit robe ("Sl. list CG", br. 82/08) organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine izdaje dozvole za uvoz/izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač i proizvoda koji sadrže te supstance ili su pomoću njih proizvedeni.

Dokumentacija potrebna za izdavanje dozvole za uvoz/izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač :

1. Pismeni zahtjev za uvoz/ izvoz sadrži sledeće podatke:

- naziv i vrstu robe;

- tarifnu oznaku, odnosno tarifne oznake robe;

- količinu robe u jedinici mjere;

- podatke o licu koje uvozi, odnosno izvozi robu (ime, naziv, adresa, matični, odnosno registracioni broj);

- naznačenje države porijekla robe (proizvođač robe i zemlja proizvodnje);

- naziv firme koja isporučuje robu i zemlja iz koje se isporučuje roba;

- granični prelaz

2. Kopiju fakture ili profakturu firme koja isporučuje robu

3. Dokaz da je uvoznik/ izvoznik registrovan za obavljanje navedene djelatnosti

3. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od: 50,00 Eura

Svrha uplate: RAT

Naziv primaoca: Agencija za zaštitu životne sredine 

Žiro račun:  832-31614120-72

Dokumntacija potrebna za izdavanje dozvole za uvoz/ izvoz proizvoda koji sadrže te supstance ili su pomoću njih proizvedeni. 

1.  Pismeni zahtjev za uvoz /izvoz sadrži sledeće podatke  

-    naziv i vrstu robe; 
-    tarifnu oznaku, odnosno tarifne oznake robe;
-    količinu robe u jedinici mjere
-    podatke o licu koje uvozi, odnosno izvozi robu (ime, naziv, adresa, matični, odnosno registracioni broj) 
-    naznačenje države porijekla robe (proizvođač robe i zemlja proizvodnje)
-    naziv firme koja isporučuje robu i zemlja iz koje se isporučuje roba
-    granični prelaz

2. Kopija fakture ili profakturu firme koja isporučuje robu
3. Potvrda/uvjerenjr od proizvođača ili od izvoznika o vrsti supstance u proizvodu
4. Dokaz da je uvoznik/izvoznik registrovan za obavljanje navedene djelatnosti


Navedena dokumentacija se podnosi u skladu sa članom 5. i 6. Uredbe  za sprovođenje zakona o spoljnoj trgovini (»Sl.list RCG« br.52/04, 44/07)


 

 Kontakt:

 Tatjana Boljević

 e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 tel/fax: 020/446-507

Dozvole za sakupljanje i promet biljnih i životinjskih vrsta

Agencija za zaštitu životne sredine nadležna je da izdaje:

1) Dozvole za izvoz, uvoz i tranzit ugroženih divljih biljnih i životinjskih vrsta u skladu sa Zakonom o potvrđivanju CITES Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore („Službeni list SRJ“, Međunarodni ugovori, broj11/01) 

CITES Konvencija  (opširnije)

 2) Dozvole za promet i sakupljanje nezaštićenih i pojedinih zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta Crne Gore u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima sakupljanja i korišćenja nezaštićenih biljnih vrsta ("Sl.List RCG", br 27/02, 64/03) i Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta („Službeni list RCG“, broj 76/06).

Za izdavanje dozvole potrebno je dostaviti Agenciji za zaštitu životne sredine sledeća dokumenta:

- Zahtjev sa podacima o nazivu vrsta, količini vrsta koje se uvoze/izvoze/reeksportuju, a ukoliko se radi o sakupljanju vrsta i nazive lokaliteta sa kojih se te vrste sakupljaju.

- Uplatnica uz zahtjev kao dokaz da je uplaćeno 5,00 eura na

- Žiro račun:  832-31614120-72

- Svrha uplate: Administrativna taksa

- Primalac: Agencija za zaštitu životne sredine

- Rješenje o registraciji preduzeća koje je ovlašteno za sakupljanje nezaštićenih vrsta u Crnoj Gori, a u koliko se radi o prometu vrstama potrebno je dostaviti podatke o pravnom/fizičkom licu koje vrši promet biljnim i životinjskim vrstama.


Lista zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta Crne Gore

Članovi zakona o zaštiti prirode koji se odnose na uzgoj, promet, zaštitu i očuvanje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta Kontakt:

 Ana Lekić

 e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   

 tel/fax: 020/446-529 

Dozvole za EIA (procjena uticaja na životnu sredinu)

 

Kontakt: tel/fax: 020 446-515, 020 446-517

Ilija Radović   e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Jasmina Janković  e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Emir Redžepagić e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Nikola Raičević e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

Dozvole za izvoz i tranzit opasnog otpada

Prilikom izvoza i tranzita opasnog otpada napalaćaju se taksa, 10,00 eura po toni opasnog otpada.

Uplata se vrši na br žr: 832-31614120-72

Svrha plaćanja: Taksa

Primalac:  Agencija za zaštitu životne sredine

Dozvole za izvoz i tranzit opasnog otpada

Član 69

Uvoz, tranzit i izvoz opasnog otpada može se vršiti samo na osnovu dozvole, koju na zahtjev pravnog ili fizičkog lica izdaje agencija.

Uvoz i tranzit neopasnog otpada može se vršiti samo na osnovu dozvole koju na zahtjev pravnog ili fizičkog lica izdaje agencija.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana podnosi se dokumentacija koja prati pošiljku i sadrži naročito.

1. Izvještaj o karakterizaciji otpada,

2. Dokaze o obaveštenju i odobrenju svih država kroz koje otpad prolazi do krajnjeg odredišta,

3. Ugovor zaključen između uvoznika i izvoznika,

4. Druge dokaze u skladu sa zakonom

Za prekogranično kretenje otpada podnosilac zahtjeva obezbeđuje odgovarajuću finasisku garanciju i polisu osiguranja ili drugi oblik osiguranja u skladu sa propisima države uvoza ili tranzita, u iznosu koji je potreban za troškove tretmana otpada, kao i za eventualne troškove sanacije u slučaju havarije. Bliži sadržaj dokumentacije koja se podnosi u zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz, i tranzit otpada iz st.1 i 2,kao i listu klasifikacije otpada utvrđuje propisom nadležni organ državne uprave.

Pravilnik

Bliža sadržina propisane dokumentacije određena je Pravilnikom o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada (" Sl. list SRJ " Br 69/99) .


 

Kontakt:

Boris Nišavić  

 e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radoman Vukić

 e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tel: 020 618-260

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!