Odluke

Rješenje o određivanju v.d. direktora Agencije za zaštitu životne sredine

Odluka o  izradi  državne studije lokacije "Dio sektora56"

Odluka o kontrolnoj listi za izvoz uvoz i tranzit robe 10-11

Odluka o kontrolnoj listi za izvoz uvoz i tranzit robe 15-12

Odluka o osnivanju zavoda za zaštitu prirode Crne Gore ( "Sl.list Crne Gore", br.15/09 od 27.02.2009) 015-2009

Odluka o određivanju visine odštete za uništene primjerke zaštićenih  životinjskih i biljnih vrsta i vrsta divljači zaštićenih lovostajem, kao i njihovih gnijezda, legla, jaja i mladunaca, na prostoru nacionalnih parkova Crne Gore ("Sl.listu RCG", br.38/97) 38-1997

Odluka o  organizovanju splavarenja, vožnji čamca i kajakšenju niz rijeku Taru( "Sl.listu RCG"br. 25/07 od 11.05.2007) 25-2007

Odluka o načinu, uslovima i vremenu davanju  na korišćenje dobara nacionalnih parkova( "Sl.list RCG", br. 53/06 od 25.08.2009)53-06

Odluka o načiinu i visini obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrdjivanja stepena zagadjenosti voda(" Sl.list CG" br. 65/08) 29-09

Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova, obavljanje djelatnosti i pružanje usluga("Sl.list CG br.08/07 od 23.11.2007, 30/08  od 09.05.2008, 73/08 od 02.12.2008, 32/09 od 12.05.2009) 73-08

Odluka kojom se utvrdjuje da odredbe čl.130 i 131 i čl. 163st.zakona o prekršajima nijesu u saglasnosti sa Ustavom CG 38-96

Odluka o izradi detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici

Odluka o izradi državne studije lokacije "SEKTOR 36"

Odluka o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla

Odluka o izradi detaljnog prostornog plana za jadransko-jonski autoput

Odluka o davanju saglasnosti na aneks 1 ugovora o koncesiji za detljna geološka istraživanja i ekspotaciju pojave nemetalicne mineralne sirovine tehnicko-gradevinskog kamena "Lješnica-bioče"

Odluka o donošenju državne studije lokacije "Valdanos"

Odluku o donošenju državne studije lokacije "Sutomore" - Sektor 53

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!