Pravilnici

Pravilnik o sadržaju bezbjednosnog lista za hemikalije

Pravilnik o utvrđivanju liste supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost

Pravilnik o postupku prethodnog obavještavanja za izvoz hemikalija

Pravilnik o kriterijumima za identifikaciju supstance kao PBT i vPvB

Pravilnik o kriterijumima i načinu klasifikacije pakovanja i označavanja hemikalija i određenog proizvoda u klase opasnosti

Pravilnik  o mjerama zaštite i načinu održavanja prelaza za divlje životinje

Pravilnik o  klasifikaciji  otpada  i  o  postupcima njegove obrade, prerade i odstranjivanja 68/09

Pravilnik  o bližim uslovima koje treba da ispunjava komunalni kanalizacioni mulj 89/09

Pravilnik  o načinu utvrðivanja negativnog uticaja upotrebe reproduktivnog  materijala na šumu, životnu sredinu, genetski fond ili biodiverzitet

Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu štampanja i upotrebe vinjete 081-08

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja javne knjige o postupcima i odlukama o procjeni uticaja na životnu sredinu 014-07

Pravilnik o sadržini i obliku integrisane dozvole

Pravilnik o sadržini, obliku i  načinu popunjavanja zahtjeva za izdavanje integrisane dozvole

Pravilnik o metodologiji ispitivanja, rokovima i načinu obavještavanja o rezultatima praćenja i utvrđivanja štetnih materija u vazduhu 004-1982

Pravilnik o dozvoljenim koncentracijama štetnih materija u vazduhu 04-1982

Pravilnik o emisiji zagađujućih materija u vazduh 25-2001

Pravilnik o bližem načinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole o dozvoljenim emisijama zagađujućih materija u vazduh

Pravilnik o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora

Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha

Pravilnik o sadržaju i načinu izrade godišnje informacije o kvalitetu vazduha

Pravilnik o unutrašnjem redu u nacionalnim parkovima" Biogradska Gora","Durmitor", "Lovćen" i "Skadarsko Jezero" 32-2005

Pravilnik o metodama i instrumentima mjerenja buke i uslovima koje moraju da ispunjavaju organizacije za mjerenje buke  37-2003

Pravilnik o graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini 75-2006

Pravilnik o vrstama i kriterijumima za određivanje  stanišnih tipova, načinu izrade karte staništa, načinu praćenja stanja i ugroženosti staništa, sadržaju godišnjeg izvještaja, mjerama zaštite i očuvanja stanišnih tipova 080-2008

Pravilnik o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija za otpad, stručnoj spremi, kvalif ikacijama rukovodioca deponije i vrstama otpada i uslovima za prihvatanje otpada  na deponiji 084-2009

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra izdatih integrisanih dozvola 003-2008

Pravilnik II o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu 014-2007

Pravilnik III o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu014-2007

Pravilnik o sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

Pravilnik o dokumentaciji koja se podnosi uz zahtjev za  izdavanje dozvole za otpad

Pravilnik  o bližem sadržaju godišnjeg programa monitoringa stanja očuvanosti prirode i uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši monitoring

Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava upravljač zaštićenog prirodnog  dobra

Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja katastra zagađivača životne sredine

Pravilnik o načinu izrade i procjene rizika za unošenje stranih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva

Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava pravno i fizičko lice za čuvanje privremeno oduzetih zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva

Pravilnik o načinu vođenja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada

Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vodjenja registra zaštićenih prirodnih dobara

Pravilnik o spisku supstanci koje se mogu upotrebljavati u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci 

Pravilnik o načinu praćenja brojnosti i stanja populacija zaštićenih divljih ptica 

Rješenje o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta

Pravilnik o bližem načinu i uslovima sakupljanja, korišćenja i prometa nezaštićenih divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva koje se koriste u komercijalne svrhe

Pravilnik o uslovima za promet i način postupanja sa zašticenim divljim vrstama prilikom transporta

Pravilnik o bližim uslovima držanja i uzgoja zašticenenih divljih vrsta životinja

Pravilnik o sadržaju, obliku  i načinu vođenja registra izdatih dozvola za prekogranično kretanje

Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada, kao i listi klasifikacije otpada

Pravilnik o uslovima koje u pogledu opreme i kadra mora da ispunjava postrojenje za preradu ili odstranjivanje otpada i bližem sadržaju detaljnog opisa radnog procesa

Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku, sadržaju, načinu štampanja i upotrebe vinjete

Pravilnik o bližem načinu i uslovima sakupljanja korišćenja i prometa nezaštićenih divljih vrsta životinja biljaka i gljiva koje se koriste u komercijalne svrhe

Pravilnik o načinu sakupljanja čuvanja obrade i skladištenja radioaktivnog otpada

 

Pravilnik o bližem sadržaju Plana prevencije i plana zaštite od udesa

Pravilnik o količinama opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika SEVESO postrojenja

 

 

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!