Uredbe

 

Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave

Uredba o kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom 011-2009

Uredbu o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine

Uredba o djelatnostima koje utiču ili mogu uticati na kvalitet vazduh 

Uredba o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla

Uredba o maksimalnim nacionalnim emisijama određenih zagađujućih materija

Uredba o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama

Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom 046-2009

Ispravka uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o zaštiti od buke 049-2000

Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o zaštiti od buke 025-2003

Uredbu o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine

Uredba o sadržini programa mjera prilagođavanja rada postojećeg   postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima 007-2008

Uredba o održavanju reda u lukama i na ostalim djelovima obalnog mora i unutrašnjim polovnim putevima 41-06

Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda 02-2007

Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla 39-10

Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla-ispravka

Uredba o kriterijumima za  određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primjenu standarda kvaliteta, kao i za određivanje graničnih vrijednosti emisija u integrisanoj dozvoli 07-2008

Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu 

Uredba o visini  naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađivanja životne sredine 26-1997

Uredba  o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje  integrisana dozvola 07-2008

Uredba o načinu i postupku prijave stavljanja vozila na tržište, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih vozila i rada tog sistema 09-2010

Uredba o načinu i postupku prijave stavljanja guma na tržište, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma i rada tog sistema 09-2010

Uredba o načinu i postupku prijave stavljanja  električnih i elektronskih proizvoda  na tržište, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema 09-2010

Uredba o načinu i postupku prijave stavljanja ambalaže i upakovanih proizvoda na tržište, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže i rada tog sistema 09-2010

Uredba o načinu i postupku prijave stavljanja baterija i akumulatora na tržište, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade istrošenih baterija i akumulatora i rada tog sistema

Uredba o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije osnove i informacionog sistema o prostoru

Uredba o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćanje kvaliteta vazduha

Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha

Uredba o supstancama koje oštećuju koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama

Uredbu o popisu vrsta opasnih materija, dozvoljenim količinama i kriterijumima za kategorizaciju opasnih materija

Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!