Visibility event projekta „Uspostavljanje i razvoj informacionog sistema životne sredine"

 

Danas, 16. maja 2017.god. sa početkom u 10:00 časova održan je završni Visibility event projekta „Uspostavljanje i razvoj informacionog sistema životne sredine", u cilju predstavljanja koncepta Informacionog Sistema za životnu sredinu (EIS), odnosno njegovih funkcionalnosti I glavnih osobina.


Tokom Visibility Event-a prisutnima su se obratili:

Govor dobrodošlice

• Gospođa Ivana Vojinović, generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu
• Gospodin Dušan Raspopović, pomoćnik direktora - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine
• Gospodin André Lys, šef sektora za saradnju - Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Radni dio

• Gospođa Annie Angelopoulou, vođa tima projekta - kompanija Teched
• Gospodin Ivan Fillipovic, direktor projekta - kompanija Teched
• Gospodin Nick Larter, ekspert za informacione sisteme životne sredine - kompanija Teched
• Projektni tim

{AG}EIS{/AG}

Informacioni sistem životne sredine (EIS) Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao korisniku, pruža pouzdane i blagovremene informacije o životnoj sredini. Naime, EIS ima dvojni fokus; kao prvo, da pruži podršku izvještavanju kada su u pitanju informacije koje se zahtijevaju u prioritetnim setovima podataka u skladu sa Evropskom mrežom za obavještavanje i posmatranje u oblasti zaštite životne sredine EIONET(zagađenost vazduha, kvalitet vazduha, promjene klime, biodiverzitet, vode i otpad). Sa druge strane, ovaj informacioni sistem fokusira se na obradu nacionalnih indikatora (NI) za životnu sredinu u Agenciji, koji uz navedene EIONET oblasti, takođe obuhvataju zemljište, ribarstvo i poljoprivredu, kao i sektorske pritiske na životnu sredinu kao što je energetika, turizam i saobraćaj.

͈ Nadamo se da je ovaj sistem samo početak, matrica za nove sisteme koji će doći i koji će biti međusobno povezani, dijeliti više informacija o životnoj sredini i znanja sa širom javnošću, a takođe i pružiti podršku donosiocima odluka u njihovoj ulozi stvaranja efikasnijih alatki.
Ovaj sistem je najnovije tehnologije i dizajniran je u skladu sa principima evropskog dijeljenog informacionog sistema i inkorporira najbolju evropsku praksu.

Ovakav Informacioni predstavlja skup uređenih informacija o pojavama i činjenicama u okruženju, koji ima za cilj upravo upoznavanje tog okruženja Posebno je važan za identifikovanje i jasno definisanje problema, za planiranje načina intervencije, za adekvatno odlučivanje, za praćenje promjena i ocenjivanje ishoda", istakao je gospodin Dušan Raspopović, pomoćnik direktora - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine.

Projektom je predviđena ocjena postojećeg stanja, integrisanje postojećih, kao i razvoj novih baza podataka i aplikacija, kojima će biti obuhvaćeni svi segmenti rada Agencije.
Informacioni sistem zaštite životne sredine pokriva širok spektar sektora životne sredine. To uključuje aktivnosti u raznim oblastima, od prikupljanja, skladištenja i obrade podataka do diseminacije informacija u formi dokumenta, izveštaja, servisa itd.

͈Kako živimo u vremenu informacionih tehnologija, validirane infomacije imaju moć da pokrenu politike i mjere koje, u suprotnom, ne bi mogle biti planirane ni praktično implementirane. Jasno je da, planske odluke bez pouzdanih informacija neizostavno propadaju bez pouzdanih informacija, poput kuća bez čvrstih temelja.
Kao novoj Agenciji, na putu efikasnog upravljanja i monitoringa projekata ovog obima, te kao država, koja je još uvijek u procesu implementacije Akvis-a Evropske unije, tokom implementacije projekta nedostatak iskustva je u početku stvorio neke manje probleme u implementaciji projekta; Npr. ako bismo samo kopirali pravne akte koji se primjenjuju negdje drugo bez potrebnog usklađivanja sa specifičnim uslovima u samoj državi to bi predstavljalo samo „mrtvo ime na papiru“ koje bi ubrzo izgubila na važnosti", pomenuo je gospodin Raspopović.

͈ U pitanju je zaista jedan važan projekat za našu državu, koji iako vođen od strane Agencije za zaštitu životne sredine, biće korišćen od strane svih nadležnih državnih organa uprave i javnih institucija koje imaju nadležnosti u oblasti politike životne sredine. U tom smislu, naša očekivanja, Ministarstva održivog razvoja i turizma, kao nadležnog državnog organa u oblasti politike životne sredine, jesu ta, da će ovaj informacioni sistem ostvariti visok stepen svoje funkcionalnosti, tj. da će produkovati tačne, precizne, pouzdane podatke i informacije o stanju životne sredine u Crnoj Gori, te da će biti zasnovan na dobro povezanim i dobro umreženim bazama podataka, obuhvatati sve segmente životne sredine.
Ono što je bitno pomenuti, jeste da, budući živimo u eri informacionih tehnologija, da je za oblikovanje bilo koje politike, pa samim tim i svih politika iz oblasti životne sredine neophodno da one budu zasnovane na dobrom informacionom sistemu kako bi bile donešene kvalitetne odluke, i kako bi se napravili ključni reformski iskoraci iz oblasti životne sredine koji će ići u pravcu unapređenja života svih građana Crne Gore, što je i ustavom zagarantovano pravo “, istakla je Gospođa Ivana Vojinović, generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu, tokom uvodnog izlaganja.

Uspostavljanje adekvatnog informacionog sistema životne sredine predstavlja osnovu i mogućnost za osavremenjivanje ukupnog procesa koordinacije aktivnosti u okviru funkcionisanja kompleksnog sistema zaštite životne sredine.

Projekat „Uspostavljanje i razvoj informacionog sistema životne sredine“ finansiran od strane Evropske unije, implementirala je kompanija Teched - savjetodavne usluge, sa sjedištem u Zagrebu.

EIS-u se može pristupiti preko: https://eis.epa.gov.me

Video zapis sa pomenutog događjaja možete pogdati na linku Info biro-a :
www.infobiro.tv

Novosti

Ne propustite novosti i obavještenja iz Agencije, upišite email adresu za besplatnu dostavu novog sadržaja!